sabato 25 giugno 2011
springtime. yashica + fuji 200